Vnútorný predpis 

na určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti

Centra voľného času, Kuzmányho 105, 01001 Žilina pre školský rok 2020/2021