Všeobecné dokumenty

Vnútorný predpis na určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 2022/2023

Výchovno-vzdelávací program CVČ 2021 – 2025

Pracovný poriadok

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Smernica prenájom

Správa o činnosti 2021/2022

Správa o činnosti 2020/2021

Správa o činnosti 2019/2020

Správa o činnosti 2018/2019

Správa o činnosti 2017/2018

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva – dodatok č. 1

Kolektívna zmluva – dodatok č. 2

Kolektívna zmluva – dodatok č. 3

Kolektívna zmluva – dodatok č. 4

Kolektívna zmluva – dodatok č. 5

Etický kódex Centra voľného času

Štatút Centra voľného času