Všeobecné dokumenty

Správa o činnosti 2019/2020

Vnútorný predpis na určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 2020/2021

Školský poriadok 2020/2021

Organizačný poriadok

Výchovno-vzdelávací program CVČ 2017 – 2021

Správa o činnosti 2018-2019

Správa o činnosti 2017-2018

Smernica PRENÁJOM

Školský poriadok 19 / 20

Pracovný poriadok

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva – dodatok č. 1

Kolektívna zmluva – dodatok č. 2

Kolektívna zmluva – dodatok č. 3

Kolektívna zmluva – dodatok č. 4

Kolektívna zmluva – dodatok č. 5

Kolektívna zmluva – dodatok č. 6

Kolektívna zmluva – dodatok č. 7

Štatút Centra voľného času