Všeobecné dokumenty

Vnútorný predpis na určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 2023/2024

Výchovno-vzdelávací program CVČ 2021 – 2025

Pracovný poriadok

Školský poriadok

Organizačný poriadok

Správa o činnosti 2022/2023

Správa o činnosti 2021/2022

Správa o činnosti 2020/2021

Správa o činnosti 2019/2020

Smernica prenájom

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva – dodatok č. 1

Kolektívna zmluva – dodatok č. 2

Kolektívna zmluva – dodatok č. 3

Kolektívna zmluva – dodatok č. 4

Kolektívna zmluva – dodatok č. 5

Kolektívna zmluva – dodatok č. 6

Kolektívna zmluva – dodatok č. 7

Kolektívna zmluva – dodatok č. 8

Etický kódex Centra voľného času

Štatút Centra voľného času