Všeobecné dokumenty

Vnútorný predpis na určenie príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosti 2021/2022

Pracovný poriadok

Výchovno-vzdelávací program CVČ 2021 – 2025

Školský poriadok 2021/2022

Organizačný poriadok

Smernica PRENÁJOM

Správa o činnosti 2020/2021

Správa o činnosti 2019/2020

Správa o činnosti 2018-2019

Správa o činnosti 2017-2018

Kolektívna zmluva

Kolektívna zmluva – dodatok č. 1

Štatút Centra voľného času