Úvod                Informácia pre rodičov

Mesto Žilina - zriaďovateľ Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 08 Žilina garantuje, že činnosť
záujmových útvarov bude naďalej pokračovať. Je však potrebné urobiť určité kroky v organizačnej štruktúre interných
zamestnancov centra. V žiadnom prípade nemieni CVČ rušiť, len hľadá ekonomicky najvhodnejšiu formu ich pôsobonia.

Mgr. Mariana Bohačiaková     
riaditeľka CVČ     
60. výročie vzniku CVČ

Pri príležitosti tohto krásneho výročia
chcem vyjadriť poďakovanie všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
a na akomkoľvek poste zaslúžili
o dobré meno nášho zariadenia a jeho rozvoj.

CVČ želám do ďalších rokov veľa talentovaných a usilovných členov, obetavých rodičov,
dobré finančné zabezpečenie, pochopenie a pomoc kompetentných pri riešení jeho problémov,
všetkým pevné zdravie, veľa trpezlivosti a životného optimizmu.

Mgr. Mariana Bohačiaková     
riaditeľka CVČ     

Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!
Click! Click! Click! Click!

 

Pre školy


 
Projekt


Projekty


 
Projekt
Projekt


Vysunuté pracoviská