Úvod                
 Centrum voľného času, Kuzmányho 105, Žilina je školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žilina, je rozpočtovou organizáciou s právnou subjektivitou a orientuje svoju činnosť najmä na aktivity v mimovyučovacom čase.
 

Projekty


 
Projekt


Vysunuté pracoviská