Od 1.1.2022 zmena prenajímateľa:

Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o., Vysokoškolákov 1765/8, 010 08 Žilina

 

www.ssz.zilina.sk