Poplatky za I. polrok 2022  (mesiace  9, 10, 11, 12 / 2022)  je potrebné uhradiť najneskôr do 15.10. 2022  podľa inštrukcií vedúcich, lektorov, trénerov na číslo účtu IBAN: SK3656000000000303782003.

Pre identifikáciu platby je potrebné uvádzať variabilný symbol konkrétneho záujmového útvaru a do poznámky meno člena/dieťaťa CVČ.